ШАНАЙДА МАРІЯ ІВАНІВНА

У 1996 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (спеціальність "біологія та хімія"), у 2006 році - Національний фармацевтичний університет (спеціальність "фармація").

З 2001 року працює в ТНМУ: спочатку на посаді асистента, згодом старшого викладача, а з 2006 р. – доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою.

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Репродуктивна біологія видів роду Salix L. (в умовах Західного Поділля)" - спеціальність 03.00.05. Ботаніка.

У 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему: “ Фармакогностичне дослідження представників підродини Nepetoideae Burnett. родини Lamiaceae Martinov як джерела одержання лікарських засобів”- спеціальність 15.00.02. Фармацевтична хімія та фармакогнозія.

У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою.

Проводить фармакогностичні дослідження лікарських рослин. Неодноразово проходила наукове стажування у лабораторіях хімічного факультету Опольського університету (Opole University, Poland). Брала участь у роботі ряду міжнародних наукових конференцій - у вигляді стендових чи усних доповідей, зокрема: Nitra, Slovakia, 20–22.08.2015 y.; Wroclaw, Poland, 15–17 Sept. 2016 y.; Lublin, Poland, 21–24 June 2017 у.; Kaunas, Lithuania ( 2019, 2021 and 2022 years); Opole, Poland 23-27 June 2021; etc. та ін. Є членом редколегій та рецензентом статей у міжнародних наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах ("Research Journal of Pharmacy and Technology" from the Scopus Database, etc.) .

Під керівництвом доц. Шанайди М.І. виконано 10 дипломних та 4 магістерських роботи.

Наукові інтереси:

Фітохімічне дослідження неофіцинальних лікарських рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae ); визначення показників якості рослинної сировини і розроблених на її основі лікарських засобів; аналіз залежності фармакологічної активності отриманих субстанцій, визначеної в умовах in vivo та vitro, від складу домінуючих компонентів; макро- та мікроскопічне дослідження сировини.

Наукові публікації:

Кількість друкованих наукових праць - понад 120, у тому числі більше 30 статей опубліковані в журналах, що індексуються в наукометричній базі Scopus (h-індекс=10). Є автором (співавтором) 3 патентів на винахід та 4 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа, колективної монографії.