Студентський науковий гурток розпочав свою діяльність на кафедрі у рік її створення (2003 рік). Куратором гуртка з 2003 р. по 2022 рік була доц. М.І. Шанайда.  У 2022 році відповідальною за діяльність студентського наукового гуртка є доц. І. С. Дахим.

Основний напрямок наукових досліджень членів гуртка кафедри – фармакогностичне вивчення лікарських рослин, які зростають на дослідних ділянках НОК “Червона калина” ТНМУ ім. І. Я.Горбачевського та в дикорослому стані на території Західної України.

На базі кафедри систематично проводяться студентські наукові семінари на актуальні теми:  "Фітотерапія в Україні: минуле, сучасне, майбутнє", "Антибіотики з лікарських рослин (підсумки вивчення та перспективи використання у фармації)", “Нутріцевтики та парафармацевтики: особливості складу і застосування”, “Косметика в аптеці”, “Аромологія: основні завдання та принципи”  тощо.

Студенти-гуртківці працюють над різноманітними науковими тематиками під керівництвом викладачів кафедри – здійснено пошук літератури, виконані фармакогностичні дослідження сировини неофіцинальних лікарських рослин з родин Айстрові, Губоцвіті, Лободові, Селерові та ін. 

Студентами проводяться фітохімічні дослідження, макро- та мікроскопічний аналіз зібраної сировини. За результатами наукових досліджень студенти щороку публікують 5-8 наукових робіт, виступають з доповідями на конференціях, працюють над виконанням кваліфікаційних робіт. Студенти СНГ кафедри неодноразово ставали призерами під час виступів на наукових конференціях, отримували дипломи за кращі наукові доповіді.

За результатами наукових досліджень з 2003 по 2023 рр. студентами опубліковано понад 100 наукових робіт, виголошено десятки наукових доповідей, отримано перемоги на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, успішно захищено десятки дипломних робіт. Найуспішніші випускники фармацевтичного факультету, члени СНГ кафедри,  запланували і виконують кандидатські дисертаційні роботи із фармакогнозії.

Сидор Богданна (ФФ 503), яка виконує кваліфікаційну роботу на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою (науковий керівник: д.фарм.н, доц. Шанайда М.І.), виступила з усною доповіддю «Фармакогностичний аналіз трави Artemisia ludoviciana Nutt.» на XXVIII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених, який проходив у ТНМУ з 9 по 11 квітня 2024 р. Студентка була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Богданна Сидор із усною доповіддю на XXVIII Конгресі студентів та молодих вчених "Майбутнє за наукою" (2024 рік)

Аромологія внесла значний вклад у розуміння властивостей ефірних олій та можливість їх застосування у фармацевтичній практиці. Аромологія – наука про запахи, їх вплив на фізичний та психологічний стан людини ґрунтується на багатовіковому досвіді застосування запашних засобів і сучасних наукових дослідженнях. Основним об`єктом вивчення аромології є ароматичні засоби, які в залежності від галузі застосування розподіляють на аромотерапевтичні, аромокосметичні та парфумерні засоби. Демидяк Діана та Веселовська Анастасія (здобувачі вищої освіти 5 року навчання) виступили із доповідями, які стосувалися даної тематики.

Учасники засідання студентського наукового гуртка, присвяченого темі "Аромологія: основні завдання та принципи” (2024 рік). 

Діана Демидяк із доповіддю "Історія парфумерії" (2024 рік)

Анастасія Веселовська виступає із доповіддю "Історія ароматерапії, її використання, методики лікування" (2024 рік)

Із розвитком цивілізації та пришвидшенням темпу життя наша шкіра зіткнулась із новими викликами та проблемами. Її виснажують забруднення навколишнього середовища, стрес та ґаджети. У таких умовах шкірі потрібен більш потужний захист та підтримка. У відповідь на цей запит і з’явилась космецевтика. Є два основних фактори, які відрізняють космецевтичні засоби від косметики: висока інтенсивність дії та багатофункціональність. Цій актуальній темі було присвячене засідання нашого студентського гуртка у форматі круглого столу. Паламар Віталіна виступила із доповіддю "Косметичні засоби в аптеці".

Виступає Паламар Віталіна із доповіддю "Косметичні засоби в аптеці"(2023 рік).

19-20 грудня 2023 року Паламар Олеся брала участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 25-річчю фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ) "Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку".

Доповідає Паламар О. на науково-практичній конференції "Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку" (2023 рік)

Основні наукові праці студентів-гуртківців за 2023-2024 навчальний рік:

10-12 квітня 2023 року Жиляєва С. та Петрик О. представили результати своїх наукових досліджень на ХXVІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених у секції "Фармакологія та фармація", що відбувся у режимі он-лайн та були нагороджені дипломами:  Жиляєва С. - дипломом ІІ ступеня, Петрик О. -  дипломом ІІI ступеня.

Виступи із усними доповідями студентів-гуртківців Жиляєвої С. та Петрика О. на ХXVІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік)

У 2022-23 навчальному році на кафедрі заплановано та успішно захищено 3 магістерські роботи студентами 5 курсу:

Бурмас І. В. - на тему «Фармакогностичне дослідження ліпії солодкої». Науковий керівник проф. Марчишин С.М.

Голенко А. С. - на тему «Порівняльний фармакогностичний аналіз пагонів деяких представників роду Вітекс (Vitex  L.) ». Науковий керівник доц. Шанайда М. І.

Петрик О. В.- на тему «Порівняльне фітохімічне дослідження видів роду Sаtureja L.». Науковий керівник доц. Шанайда М. І.

Захист магістерських робіт студентами 5 курсу фармацевтичного факультету Бурмас І.В., Голенко А.С. та Петрик О. В. (2023 рік)

Основні наукові праці студентів-гуртківців за 2022-2023 навчальний рік:

1. Бурмас І., Петрук Ю., Гусяк Н. Аналіз якісного складу та кількісного вмісту біологічно активних речовин фенольної природи листків Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke. Матеріали ХXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2022 р.). С. 130.

2. Дослідження ефірної олії Phyla scaberrima (Juss. ex PerS.) Moldenke листків / В. М. Кіщук, В. В. Юрків, І. В. Бурмас, Н. Б. Гусяк, Е. А. Паращук. Медична та клінічна хімія. 2022. Т. 24, № 1 (91). С. 63-67.

3. Перспективи використання лікарських рослин у фармації та медицині / С. М. Марчишин, Л. В. Слободянюк, І. С. Дахим, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Л. С. Шостак, І. В. Бурмас, О. Я. Скринчук. Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). Тернопіль: ТНМУ, 2022. С. 53-54.

4. Марчишин С. М., Жиляєва С. М., Кравчук Л. О. Визначення вмісту жирних кислот у сировині щавнату. Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). Тернопіль: ТНМУ, 2022. С. 52-53.

5. Shanaida M., Holenko A. Chromatographic analysis of carboxylic acids in the flowering shoots of some Vitex L. species. Acta Medica Leopoliensia. 2022. 28 (1-2). P. 99-103.  

6.   Корабльова О.А., Багацька Т.С., Вакуленко Т.Б., Сидор Б.Р., Шанайда М.І., Рахметов Д.Б. Морфолого-анатомічні ознаки епідерми листків деяких інтродукованих в Україні видів роду Полин (Artemisia L.) / Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2022 р.). Тернопіль: ТНМУ, 2022. С.48-49.

7. Марчишин С. М., Бурмас І. В., Кравчук Л. О. Дослідження гідроксикоричних кислот ліпії солодкої листків методом ВЕРХ. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 14 квітня 2023 р.). Електрон. дані. X. : НФаУ, 2023. С. 130.

8. Дослідження ефіроолійних лікарських рослин, інтродукованих в Україні / Марчишин С. М., Слободянюк Л. В, Демидяк О. Л., Бойко Л. А., Костишин Л. В., Бурмас І. В. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023», присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка к.б.н., доц. Валентини Омелянівни Шиманської, 11–13 травня 2023 р. Тернопіль: Вектор, 2023. С. 261-265.15.   

9. Жиляєва С. Якісний склад і кількісний вміст карбонових кислот у сировині щавнату. Майбутнє за наукою : матеріали ХXVІІ Конгресу студентів та молодих учених (Тернопіль, 10-12 квітня 2023 р). Тернопіль : Укрмедкнига, 2023. С. 167.

10. Шанайда М.І., Петрик О.В., Кернична І.З., Корабльова О.А., Рахметов Д.Б. Порівняльний хроматографічний аналіз фенольних сполук у траві двох видів роду Чабер (Satureja L.). Фармацевтичний часопис. 2022. №4. С.5-12.

11.  Chromatographic Profiles of Essential Oils from Some Species of the Artemisia L. Genus / O. Korablova, I. Levchuk, V. Palamar, B. Sydor, M. Shanaida. Abstract of 1st Int. conference „Plant Research: from Phytochemistry to Phytoactivity“ (Kaunas, Lithuania, 21st April 2023). P. 46.

12. Шанайда М.І., Паламар О.В., Черевко М.О., Корабльова О.А. Аналіз перспективних джерел поліфенолів і терпеноїдів серед видів підродини Nepetoideae Burnett.(Родина Lamiaceae Martinov). Матеріали Х Міжнар. науково-практ конф. «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (10-11 травня 2023 р., м. Харків). С. 158.

13.    Петрик О. Аналіз компонентного складу фенольних сполук та ефірних олій у траві двох видів роду Чабер (Satureja L.). Матеріали ХXVІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 10-12 квітня 2023 р.). (усна доповідь).

14.  Шанайда М.І., Серафин О.А., Ліпка К.С. Пошук перспективних для фармакогностичних досліджень видів серед пряно-смакових рослин / Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LXVІ наук.-практ. конф. (Тернопіль, 16-17 черв. 2023 р.) / ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль : ТНМУ, 2023. С. 143-144. 


Учені світу рекомендують нині впровадження дієтичних добавок. З медичної літератури видно, що дієтичні добавки в Україні з’явились 16 років тому, а на сьогодні населенню країни пропонують продукцію вже понад 200 фірм-виробників дієтичних добавок. Знаючи такий арсенал добавок, їх можна вводити у раціон дієтичного або раціонального харчування для оптимізації обмінних процесів і функцій організму людини з урахуванням стану її здоров’я.  Актуальній нині темі про застосування нутріцевтиків та парафармацевтиків було присвячено засідання студентського наукового гуртка кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою. 

Засідання студентського наукового гуртка на тему: “Нутріцевтики та парафармацевтики: особливості складу і застосування”(2023 рік)

Демидяк Діана (студентка IV курсу) виступає із доповіддю на засіданні студентського наукового гуртка (2023 рік)

Паламар Олеся (студентка IV курсу) виступає із доповіддю на засіданні студентського наукового гуртка (2023 рік)

Студенти-гуртківці неодноразово беруть участь у  роботі наукових конференцій. У 2021-2022 н.р. студенти 5 курсу Валько Т. В. та Клизуб С.Р.  виступили з усними доповідями  у секції "Фармакологія та фармація" на XXVІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2022 р.). 

На фото: виступи Валько Тетяни (зліва) та Клизуб Софії (справа) .

У 2021-22 навчальному році на кафедрі заплановано та успішно захищено 2 магістерські роботи студентами 5 курсу:

Валько Т. В.  - на тему «Фітохімічний аналіз чорнобривців золотистих (Tagetes lucida Cav.)». Науковий керівник проф. Марчишин С.М.

Клизуб С. Р. - на тему «Порівняльний фармакогностичний аналіз неофіцинальних видів роду Чебрець (Thymus L.)». Науковий керівник доц. Шанайда М. І.

Основні наукові праці студентів-гуртківців за 2021-2022 навчальний рік:

1.   Марчишин С. М., Костишин Л. В., Валько Т. В., Кіщук В. М., Паращук Е. А. Дослідження флавоноїдів чорнобривців золотистих (Tagetes lucida Cav.). Медична і клінічна хімія. 2021. 4. С. 95–102. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2021.i4.12743

2.   Кіщук В. М., Юрків В. В., Бурмас І. В., Гусяк Н. Б., Паращук Е. А. Дослідження ефірної олії Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke листків. Медична і клінічна хімія. 2021. 1. С. 63–67. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2022.i1.13039

3.   Shanaida M., S. Klyzub, L., Svydenko L. et al. Chromatographic profiles of polyphenols and terpenoids in the herbs of some Thymus L. representatives. Pharmaceutical review (Фармац. часопис). 2022. N 1. С.12–19.

4.   Валько Т., Костишин Л. Порівняльний аналіз якісного складу та кількісного вмісту органічних кислот у сировині чорнобривців золотистих. Матеріали ХXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2022 р.). С. 130-131.

5.   Бурмас І., Петрук Ю., Гусяк Н. Аналіз якісного складу та кількісного вмісту біологічно активних речовин фенольної природи листків Phyla scaberrima (Juss. Ex Pers.) Moldenke. Матеріали ХXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2022 р.). С. 130.

6.   Клизуб С. Хроматографічний аналіз поліфенолів та терпеноїдів у траві деяких видів роду Чебрець. Матеріали ХXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2022 р.). С. 132.

7.   Петрик О., Сидор Б., Паламар О., Паламар В. Пошук перспективних джерел летких ароматичних сполук серед представників триби Mentheae Dumort. Матеріали ХXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2022 р.). С. 135–136.

8.   Шанайда М.І., Голенко А.С., Петрик О.В. Газохроматографічний аналіз карбонових кислот у сировині деяких видів із родів Vitex та Satureja. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник тез підсумкової LXV наук.-практ. конф. (Тернопіль, 9 черв. 2022 р.). C. 111–112.

Cтудентка 5 курсу Валько Тетяна була відзначена спеціальним дипломом І ступеня на II-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» (науковий керівник – професор кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТНМУ Марчишин С. М.). 

Проф. Кліщ І. М. із переможцем II етапу всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Валько Т. В. (2022 р.)

Студентка 5 курсу Тетяна Валько у лабораторії кафедри працює над виконанням магістерської роботи (2021)

У період карантину 2020 р. у студентів-членів студентського наукового гуртка кафедри з'явилась можливість поглибити навички роботи з науковою літературою за тематикою їхніх фармакогностичних досліджень, визначитись із методиками виконання подальших експериментальних досліджень. Консультації зі студентами наукові керівники робіт проводять у режимі он-лайн. 

У 2020-21 навчальному році на кафедрі заплановано та успішно захищено 4 магістерські роботи студентами 5 курсу:

Лемішка Т. І. - на тему «Експериментальне обґрунтування застосування збору антидіабетичного». Наукові керівники проф. Марчишин С.М., к. фарм. н. Савич А.О.

Ляшенко Л. Ю. - на тему «Фітохімічне дослідження мильнянки лікарської (Saponaria officinalis L.)». Науковий керівник проф. Марчишин С.М.

Когут М. М. - на тему «Фітохімічне дослідження катрану коктебельського (Crambe koktebelica L.)». Науковий керівник проф. Марчишин С.М.

Гвоздик Н.  В.- на тему:  «Фармакогностичний аналіз БАР вторинного синтезу у траві видів роду Монарда (Мonarda 

L .)». Науковий керівник доц. Шанайда М. І. 

Публікації членів СНТ кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою за 2020-2021 навчальний рік:

Науковий керівник проф. Марчишин С. М. із  Ляшенко Людмилою після захисту магістерської роботи (2021 рік)

Когут Мар'яна під час захисту магістерської роботи (2021 рік)

Наукові керівники проф. Марчишин С. М. та доц. Савич А. О. із Тетяною Лемішко  після захисту  магістерської роботи (2021 рік)

Науковий керівник  доц. Шанайда М. І. із  Гвоздик Наталією після захисту магістерської роботи (2021 рік)

На заключному засіданні студентського наукового гуртка  кафедри фармакогнозiї з медичною ботанiкою ТНМУ  у червні 2021 року було обговорено особливості підготовки і захисту магістерських робіт з напряму 226 "Фармація, промислова фармація".

Під час заключного засідання наукового гуртка кафедри  (червень 2021 року)

Студенти-гуртківці брали участь в роботі наукових конференцій,  двоє студентів виступили з усними та двоє - зі стендовою доповіддю на наукових форумах. Зокрема, Лемішка Тетяна та Гвоздик Наталія, які були членами виступили з усними доповідями  на XXV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, який проходив на базі ТНМУ 12-14 квітня 2021 року (у режимі он лайн). Студенти взяли участь у роботі секції "Фармакологія та фармація". Лемішка Тетяна (автори роботи: Лемішка Тетяна, доцент Савич Альона) здобула ІІ місце за усну доповідь на конгресі.

Лемішка Тетяна посіла 2 місце на ХХV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених у секції "Фармакологія та фармація"  (2021 рік)

Студенти 5-го курсу Когут Мар'яна та Лемішка Тетяна під час роботи на спектрофотометрі Shimadzu 1800-UV під керівництвом доцента  Савич А.О. ( 2021 рік)

31 березня 2021 року на засіданні студентського наукового гуртка  кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою було проведено семінар на тему: “Антибіотики з рослин: сучасний стан і перспективи  вивчення та використання" (в режимі онлайн). Доповідач: Клизуб Софія, фф-402. Учасники засідання взяли активну участь в обговоренні цієї теми.

Було розглянуто також питання про необхідність оприлюднення результатів студентської наукової роботи у вигляді публікацій статей, тез доповідей, а також  виступів на наукових форумах різного рівня.

Студентка 4 курсу фармацевтичного факультету Гвоздик Наталія проводить визначення сумарного вмісту флавоноїдів у рослинній сировині методом диференційної спектрофотометрії на спектрофотометрі Lambda-25 UV у науковій лабораторії ТНМУ (2020 рік)

У 2019-2020 навчальному році гуртківцями кафедри були виконані та успішно захищені 4 дипломних роботи:

Sabrina Natalia Ciolczyk - на тему "Phytochemical and pharmacological justification of using common catsfoot (Antennaria dioica L.) biologically active substances as hepatoprotective agent". Науковий керівник  проф. Марчишин С. М.

Юрчик В. О. - на тему “Фітохімічне дослідження катрану серцелистого листків”. Науковий керівник  проф. Марчишин С. М.

Амбок Х. Ю.  -  на тему “Фітохімічний аналіз чорнобривців золотистих трави”. Науковий керівник проф. Марчишин С. М. 

Коженьовська М. В. - на тему “Фітохімічне дослідження листків мангольду (Beta vulgaris L.Var. Cicla L.)”. Науковий керівник доц. Кернична І. З.

Публікації членів СНТ кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою за 2019-2020 навчальний рік:

Sabrina Natalia Ciolczyk під час захисту дипломної роботи (2019 рік)

Науковий керівник проф. Марчишин С. М. із Sabrina Natalia Ciolczyk  після захисту дипломної роботи (2019 рік)

У 2018-2019 навчальному році гуртківцями кафедри були виконані та успішно захищені 5 дипломних робіт:

Щур (Чижевська) О. – на тему «Фітохімічне дослідження видів роду Чуфа». Науковий керівник: проф. Марчишин С. М.

Балицька (Бігун) І. – на тему «Фітохімічне дослідження серпію увінчаного». Науковий керівник: проф. Марчишин С. М.

Свіченюк І. – на тему «Фітохімічне дослідження видів роду Первоцвіт». Науковий керівник: проф. Марчишин С. М.

Заверуха О.  – на тему «Фармакогностичне дослідження видів роду Хризантема». Науковий керівник: доц. Демидяк О. Л.

Войтів К. – на тему «Фармакогностичне дослідження трави васильків американських (Ocimum americanum L.)». Науковий керівник: доц. Шанайда М. І.

Публікації членів СНТ кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою за 2018-2019 навчальний рік:

1. Бігун І., Атаманчук Т. Визначення якісного складу та кількісного вмісту біологічно активних речовин вторинного синтезу у підземних і надземних органах серпію увінчаного. Матеріали XXIІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17 квітня 2019 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. -2019. - С. 211.

2. Ващишин І., Сініченко А. Вміст фенольних сполук у кореневищах з коренями рослин роду примула // Мат-ли XXIІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17 квітня 2019 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. С. 213-214.

3. Войтів К., Гвоздик Н., Когут М. Аналіз перспективних для фармакогностичного вивчення видів з родин Lamiaceae та Ranunculaceae // Мат-ли XXIІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17 квітня 2019 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. С. 214.

4. Коженьовська М. Особливості культивування мангольду - Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich) // Мат-ли XXIІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17 квітня 2019 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. - 2019. С. 222-223.

5. Чижевська О., Івасюк І., Будняк Л. Визначення фенольних сполук у траві та бульбах смикавця їстівного. Мат-ли XXIІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17 квітня 2019 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. - 2019. - С. 232.

6. Юрчик В., Скринчук О., Слободянюк Л. Вміст амінокислот у катрану серцелистого траві. Матеріали XXIІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17 квітня 2019 р.). -Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. - С. 233.

7.  Voitiv K. Ja. Pharmacognostic investigation and antioxidant activity of Ocimum americanum L. herb. Матеріали конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Фармація, промислова фармація" (11-12 квітня 2019 р., м. Харків). Харків: НФаУ, 2019. С. 29-30.

8. Результати аналізу летких сполук насіння видів роду Nigella L. методом газової хромато-мас-спектрометрії / М. І. Шанайда, Н. В. Гвоздик, О. А. Корабльова, О. І. Голембіовська. Хімія природних сполук: матеріали V Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 66-67.

9. Слободянюк Л. В., Івасюк І. М., Чижевська О. І. Вміст флавоноїдів і гідроксикоричних кислот у бульбочках смикавцю їстівного (чуфи). Хімія природних сполук: матеріали V Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 154-156.

Щур О., Балицька І. та Заверуха О. під час захисту дипломних робіт (2019 рік)

Проф. Марчишин С. М. із студентками-дипломницями Щур О. та Балицькою І. (2019 рік)

Cтудентка 5 курсу Войтів Ксенія була відзначена спеціальним дипломом "За волю до перемоги" на II-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» (науковий керівник – доцент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТНМУ Шанайда М. І.). Конкурс відбувся 12 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету  у м. Харків.

Cтудентка 5 курсу Войтів Ксенія під час Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація" (2019 рік)

Михайлюк М. та Григоренко І. у науковій лабораторії кафедри (2018 рік)

Під час аналізу лікарської рослинної сировини у лабораторії кафедри (2018 рік)

Двоє студентів Тернопільського національного медичного університету Андрій Гуцуляк (фармацевтичний факультет) та Джефрі Кенні (повне ім’я – Джімо Аугустус Кехінде (Jimoh Augustus Kehinde) (факультет іноземних студентів, спеціальність "Фармація") стали фіналістами національного відбору «Євробачення-2020». 

Щодо професії провізора, то обоє вони люблять цей фах і ні хвилин не шкодують про отриману освіту. «Мені дуже подобається фармація. В університеті любив предмет «Фармакогнозію». У нас були чудові викладачі, цікаві однокурсники. Завдяки своїй освіті отримав багато знайомств. Я не шкодую, що отримав професію провізора. Всі знання допомагають мені і сьогодні», – каже Андрій. 

Андрій Гуцуляк був активним учасником наукових студентських конференцій у ТНМУ (фото нижче), долучався до різних заходів і успішно захистив дипломну роботу «Фармакогностичне дослідження стевії» під керівництвом професора Світлани Марчишин. 

Андрій Гуцуляк на Міжнародному конгресі  студентів та молодих вчених (2018 рік)

Джімо Аугустус Кехінде на урочистій церемонії вручення дипломів випускникам ТНМУ (2019 рік)

У 2017-2018 навчальному році гуртківцями кафедри були виконані та успішно захищені 6 дипломних робіт з фармакогнозії:

 

Михайлюк М. А. – на тему «Фармакогностичне дослідження тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.)».  Науковий керівник: проф. Марчишин С. М.

Григоренко І. І. - на тему «Фармакогностичне дослідження чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.)».  Науковий керівник: проф. Марчишин С. М.

Гуцуляк А. В. - на тему «Фармакогностичне дослідження стевії (Stevia rebaudiana  (Bertoni) Hemslеy)».  Науковий керівник: проф. Марчишин С. М.

Воробей О. О. - на тему «Фармакогностичне дослідження надземної частини монарди трубчастої (Monarda fistulosa L.)».  Науковий керівник: доц. Шанайда М.І.

Бурма М. Г. - на тему «Фітохімічне дослідження листків салату посівного (Lactuca sativa L.)». Науковий керівник: доц. Кернична І.З.

Мулик А. О. - на тему «Фармакогностичне дослідження  листків руколи посівної (Eruca sativa (L.) Mill.)». Науковий керівник: доц. Кернична І.З.


Публікації членів СНТ кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою  за 2017-2018 навчальний рік:

 1.  Атаманчук Т., Балицька І. Ідентифікація сполук фенольного по­ходження у листках та коренях серпію увінчаного. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.   С. 180.

2. Войтів К., Багрій О., Лукащук І. Порівняльне фармакогностичне вивчен­ня видів роду Оcimum L. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 182.

3. Воробей О., Ютовець О., Шанайда Ю. Дослідження хімічного складу, ана­томічних особливостей та антимікроб­ної дії Monarda fistulosa L. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 182–183.

4. Гудзь Н., Гуцуляк А. Вміст органічних та аскорбінової кислот у листках стевії медоносної. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 184.

5. Гусак Л., Григоренко І. Виявлення летких сполук у сировині Чистецю Зібольда. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 185.

6. Заверуха О., Юрків В. Вміст ефірних олій у листках деяких ви­дів роду Хризантема. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 187.

7. Кернична І., Бурма М. Дослідження макро- і мікроелементів у листках салату посівного. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 188.

8. Кернична І., Мулик А. Морфологічні особливості руколи по­сівної (Eruca sativa (L.) Mill). ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 188-189.

9. Синицина І., Добуш Х. Дослідження полісахаридів трави ай­стри новоанглійської та айстри ново­бельгійської. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 192-193.

10. Стойко Л., Михайлюк М. Якісний склад та кількісний вміст віль­них кислот органічних золототисячни­ка звичайного та тирличу хрещатого трави. ХХІІ Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. Тернопіль,  23–25 квітня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.  С. 195.

Cтуденти-старшокурсники фармацевтичного факультету працюють в науково-дослідних лабораторіях кафедри  над виконанням дипломних робіт (2018-2019 навчальний рік)

Воробей Ольга виконує мікроскопічний аналіз сировини монарди трубчастої (2018 рік)

Учасники студентського наукового гуртка кафедри щороку беруть участь у Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених зорганізованому на базі НОК "Червона калина" при ТНМУ. 

Студенти-гуртківці кафедри Гринчишин Ірена (друга зліва) та Михайлюк Марія (третя зліва) під час усних доповідей на  Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2018 рік)

Войтів Ксенія під час стендової доповіді на  Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2018 рік)

18 квітня 2018 р. студентка 4 курсу Щур Оксана здобула третє місце на II-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» (науковий керівник – завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТДМУ проф. Марчишин С.М.). Конкурс відбувся на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Щур Оксана під час доповіді на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація" (2018 рік)

Щур Оксана під час церемонії нагородження переможців на II-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація" (2018 рік)

На базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 24-26 квітня 2017 року відбувся XХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини», присвячений 60-річчю ТДМУ. У секції «Фармакологія, фармація» кращими серед студентів стали Ірена Григоренко (диплом І ступеня) та Мулик Ольга  (диплом ІІ ступеня). 

Мулик Анна під час  XXI Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених у НОК "Червона калина" (2017 рік)

Студентка 2 курсу Христина Барвінок та студенти представляла ТДМУ  в Любліні (Республіка Польща) на Міжнародній конференції студентів-фармацевтів «Be in progress 2» 21-25 квітня 2016 року (на фото).У заході взяли участь представники Сербії, Хорватії, Великобританії, Палестини, Чеської Республіки, Таджикистану та України. Робота конференції відбулася в режимі пленарного засідання. Про найновіші дослідження студентам розповіли професор Krzysztof Jozwiak, професор Grazyna Biata та доктор філософії в галузі фармації Anna Belcarz. Впродовж  форуму представники ТДМУ взяли участь у навчально-практичних майстер-класах. Наступного дня вони мали можливість відвідати одну з провідних фармацевтичних компаній «ICN Polfa Rzeszów» в Жешуві, яка виробляє таблетки, драже, капсули, сиропи, краплі, суспензії, палички та мазі для різних країн світу, зокрема й для України. 

Студентка 2 курсу Христина Барвінок (на фото друга справа) на Міжнародній конференції студентів-фармацевтів «Be in progress 2» 21-25 квітня 2016 року.

Публікації членів СНТ кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою  за 2016-2017 навч. рік

 1.  Басараба Р., Воробей О., Бердей Т. Визначення цукрів у котячих лапок дводомних траві (Antennaria dioica (L.) Gaertner) // Матер.ХXІ Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль).  Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. С. 223.

2. Войтів К. Ідентифікація та кількісне визначення вмісту органічних кислот і кислоти аскорбінової у траві Ocimum americanum L. // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.  С. 224.

3. Кернична І., Бурма М., Мулик А., Коженьовська М. Фенольні сполуки в деяких видів культивованих рослин // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. - С. 227.


4. Стойко Л., Михайлюк М. Фітохімічне дослідження тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) трави // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. - C. 239.


5. Husak L., Dakhym I., Hryhorenko I., Omer Saad H. Determination of biologically active substances in Stachys Sieboldii tubers // Матер. ХXІ Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). Тернопіль: Укрмедкнига.- 2017. - C. 242. 


6.  І. С. Дахим, Л. В. Гусак, Алхаліл Аммар. Дослідження гідроксикоричних кислот дягелю лікарського листків та кореневищ з коренями // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція, 21-23 березня 2016 р. : матеріали конф. – Харків, 2016. – С. 95.


7. Ammar Alkhalil, Iryna Dakhym, Lyudmyla Husak, Ihor Potishnii. Determination of organic acids in Angelica archangelica L. // XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : мат-ли конгр. – Тернопіль.- 2016. – С. 351. 


8. Omar Essad Mohammed, Iryna Dakhym, Ivanna Milyan. Phytochemical analysis of Veronica officinalis herb // XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : матеріали конгр. – Тернопіль.- 2016. – С. 352.


XХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених  (2016 рік).

Студент 5 курсу Ессад Омар був нагороджений дипломом ІІ ступеня за кращу наукову доповідь  на ХX Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль).

 Студенти-гуртківці кафедри беруть активну участь у XХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, що відбувся на базі ТДМУ  (2016 рік).

Староста гуртка кафедри  студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Атаманчук Тетяна здобула третє місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармацевтичні дисципліни» (науковий керівник – професор С.М. Марчишин). Конкурс відбувся 25 березня 2015 р. на базі Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Студентка Атаманчук Тетяна (на фото в центрі) здобула 3 місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармацевтичні дисципліни» (науковий керівник – професор С.М. Марчишин)  (2015 рік)

На захисті магістерських  робіт  з фармакогнозії (2014 рік)

Студенти-гуртківці беруть також активну участь  в роботі наукових конференцій і конгресів різного рівня. Члени СНТ кафедри неодноразово здобували призові місця та були нагороджені почесними грамотами під час Всеукраїнських конкурсів-захистах студентських наукових робіт з фармації: Драпак Мар’яна, Островська Галина, Шуклінова Ольга, Данилюк Богдана, Атаманчук Тетяна, Щур Оксана, Валько Тетяна.  

доц. Коробко Д.Б. із учасницею науково-практичної конференції Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт  з напряму "Фармацевтичні науки" Данилюк Б. Б.

Участь гуртківців кафедри у міжнародній конференції студентів-фармацевтів "Be in progress" (Люблін, Польща, 27-31 березня 2014 року).

Під час виконання студентських  наукових досліджень у лабораторіях кафедри (2013 рік)

Члени СНТ кафедри неодноразово здобували призові місця у Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт з фармації: Драпак Мар’яна (на фото справа, Островська Галина, Шуклінова Ольга, Данилюк Богдана, Атаманчук Тетяна, Щур Оксана (2012 рік)