Публікації кафедри

Список наукових публікацій за 2017 рік

Статті

    1.   Марчишин С.М. Дослідження флавоноїдів у траві та кореневих бульбах чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.) / С.М. Марчишин, Л.В. Гусак, Т.С. Бердей // Фітотерапія. Часопис. – 2017. - № 1. – С. 27-30.

    2. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічне дослідження тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) трави / С.М. Марчишин, Л.І. Стойко, І.С. Дахим // Фітотерапія. Часопис. – 2017. - № 1. – С. 33-39.

     3. Savych AInvestigation of phytochemicai composition of new plant collection with antidiabetic activity (notice ІІ –secondary metabolites) / ASavychSMarchyshynSNakonechna // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – № 6(2). – Р. 31-36.

    4. Evaluation of anti-inflammatory action of Primula veris L. / S. M. Marchyshyn, L.H. Shostak, I.S. Dakhym, N.I. Voloshchyk // The Pharma Innovation Journal. – 2017. –  6(3). – Р. 241-243.  

    5.  Epilobium angustifolium L.: A medicinal plant with therapeutic properties / H. Ostrovska, O. Oleshchuk, S. Vannini, S. Cataldi, E. Albi, M. Codini, A. Moulas, S. Marchyshyn, T. Beccari, M.R. Ceccarini // The EuroBiotech Journal. – 2017. – Vol. 1, issue 2. – 126-131.

    6.  Polysaccharides in Centaurium erythraea Rafn. / L. Stoiko, I. Dakhym, O. Pokotylo, S. Marchyshyn  //  Int. J. Res. Ayurveda Pharm. – 2017. – N 8. – P. 252-255.

    7. Дослідження анатомічної будови підземних органів родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.)  / В.В. Кудря, С. М. Марчишин, Л.М. Сіра та ін. // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 1(42). – С. 26–32.

    8. Analysis of phenolic compounds from Polymnia sonchifolia Poepp. et Endl. leaves by HPLC-method / S. Marchyshyn, N. Hudz, I. Dakhym, L. Husak, L. Mishchenko // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – 6(7). – Р. 980-983.  

    9. Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Наконечна С.С., Ярошенко Т.Я. Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 2 (71). – С. 25-29.

    10.  Н. А. Гудзь, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, О. Л. Демидяк Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana  (Bertoni) Hemslеy), Український біофармацевтичний журнал. – 2017. - № 4 (15). – С. 40-45.    

    11. Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, М. М. Васенда, Л. В. Гусак Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно  активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту  весняного, Український біофармацевтичний журнал. – 2017. - № 4 (15). – С. 46-51.

    12. The phenolic compounds profile of  Sanguisorba officinalis’roots and herb / S. Marchyshyn, V. Kudrja, O. Zarichanska // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – 6(8). – Р. 274-277.

    13. Investigation of phenolic compounds of Antennaria dioica (L.) Gaertn. Herb / S. Marchyshyn, R. Basaraba, T. Berdey // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – 6(8). – Р. 09-11.

    14. Determination of phenolic compounds from Stachys sieboldii MIQ. herb and tubers / Husak L, Dakhym I, Marchyshyn S, Demydyak O, Kyryliv M  // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – 6(9). – Р. 450-453.

    15.   Марчишин С.М., Гудзь Н.А., Міщенко Л.Т. Вивчення фруктанів якона (POLYMNIA  SONCHIFOLIUS POEPP. & ENDL.). Фітотерапія. Часопис.  2017. № 3. С. 58-63.

    16.  Марчишин С.М., Гусак Л.В., Демидяк О.Л. Визначення летких сполук чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.). Фітотерапія. Часопис.  2017. № 3. С. 64-67/

    17. Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті / М.І. Шанайда, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький, І.З. Кернична //Фармацевтичний часопис. – 2017. - № 2 (42). – С. 92-97.

    18.Шанайда М.І. Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового /М.І. Шанайда, О.М. Олещук // Укр. біофарм. журнал. – 2017. - №4(51). – С.22-26.

    19.  Shanaida М. Chromatographic analysis of organic acids, amino acids, and sugars in Ocimum americanum L. / M. Shanaida, IKernychna, Y. Shanaida // Acta Poloniae Pharmac. - Drug Research. – 2017. - Vol. 74, No. 2. – Р. 729-734.

 Тези

 1. Дослідження відхаркувального ефекту густих екстрактів з листків та кореневищ з коренями первоцвіту весняного / С.М. Марчишин, М.І. Луканюк, Л.Г. Шостак, Н.М. Островський // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 45-47. 
 2. Вивчення репаративної дії мазі з екстрактом вероніки на моделі повношарових вирізаних площинних ран / С.М. Марчишин, Г.Р. Козир, І.І. Мілян. О.М. Сопель // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : збірник праць Х міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. / за ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород : 2017. – С. 51-52. 
 3. Kozachok S. Połonicznik nagi (Herniaria glabra L.) jako źródło nowych saponin trójterpenowych / S. Kozachok, Ł. Pecio, J. Mołdoch, S. Marchyshyn, A. Stochmal,W. Oleszek // IV Krajowa konferencja Naturalne substancje roślinne aspekty strukturalne i aplikacyjne, 6-8 września 2017 r., Puławy. – Puławy, 2017. – P. 30-31.
 4. Басараба Р., Воробей О., Бердей Т. Визначення цукрів у котячих лапок дводомних траві (Antennaria dioica (L.) GAERTNER) // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.– С. 223
 5. Кернична І., Бурма М., Мулик А., Коженьовська М. Фенольні сполуки в деяких видів культивованих рослин // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.– С. 227
 6. Стойко Л., Михайлюк М. Фітохімічне дослідження тирличу хрещатого (Gentiana cruciata l.) трави // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.– C. 239.
 7. Шанайда М.І., Костанзо І.В., Шанайда В.В. Ідентифікація та визначення вмісту фенольних сполук у корі і листках Salix fragilis L. // Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю   «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль,10–11 листопада 2016 р.).  Тернопіль: Укрмедкнига, 2016.– С. 76-78.
 8. Husak L., Dakhym I., Hryhorenko I., Omer Saad H. Determination of biologically active substances in stachys sieboldii tubers // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.– C. 242.
 9. Shanaida MInfluence of Ocimum americanum L. essential oil on open-field behavior in rats / M. Shanaida // Materials of 5th International Conference and Workshop ‘Plant – the source of research material’ (21–24 June 2017, Lublin, Poland). – Lublin, 2017. – P. 133.

 Методичні рекомендації, патенти та інформаційні листи

 1. Пат. № 119040 Україна, МПК  (2017.01) А61К 36/00, А61Р 25/00. Спосіб отримання рослинної субстанції з седативною та антидепресивною дією / Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Васенда М.М., Козир Г.Р., Сопель О.М., Волощук Н.І.  – u 2017 02242; заявл. 10.03. 2017; опубл. 11.09.2017, Бюл. №
 2. Пат. № 116777 Україна, МПК  (2017.01) А61К 9/00, А61К 127/00 А61Р 11/12. Спосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною активністю / Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Васенда М.М., Рудник А.М., Волощук Н.І.  – u 2016 11200; заявл. 07.11.2016; опубл. 12.06.2017, Бюл. №
 3. Пат. № 116094 Україна, МПК  А61К 9/10 А61К 125/00  А61Р 11/10 Спосіб одержання рослинної субстанції з відхаркувальною активністю / Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Васенда М.М., Волощук Н.І. – u 2016 11199; заявл. 07.11.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 9.
 4. Пат. № 114887 Україна, МПК  (2017.01)  А61К 36/00 Збір лікарських рослин для корекції пізнього періоду краніоскелетної травми / Серватович А.А., Гудима А.А., Марчишин С.М. – u 2016 09862; заявл. 26.09.2016; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.
 5.   Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.):  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, О.В. Зарічанська. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – 37 с.\
 6. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин роду Вероніка:  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, І.І. Мілян. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – 35 с.
 7.  Макро- і мікроскопічні ознаки первоцвіту весняного (Primula veris L.): інформ. лист / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, М.І. Луканюк, Л.Г. Шостак . – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № -2016. – 3 с.
 8.   Марчишин С.М. Метод профілактики та лікування цукрового діабету ІІ типу: інформ. лист / С.М. Марчишин, А.О. Савич. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2017. – № 43-2017. – 4 с.

Список наукових публікацій за 2016 рік

Статті

 1. Milian I. Investigation of phenolic compounds of the herbs of Veronica genus / I. Milian, S. Marchyshyn, S. Kozachok, N. Yavorivskiy // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – 5(7). – P. 41-46.
 2.  Kozachok S. Monosaccharide composition of Herniaria glabra L. and Herniaria polygama J.Gay / S. Kozachok, S. Marchyshyn, A. Ostapchuk, L. Zavyalova /// Curr Issues Pharm Med Sci. – Vol. 29, No. 3. – P. 142-144.
 3. Marchyshyn S. M. Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae / S. ММarchyshyn, M. I. Shanayda, I. Z. Kernychna [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Research – 2016. – Vol. 2 (1). – p. 19–22.
 4. Шанайда М.И. Качественный состав и количественное содержание гидроксикоричных кислот в надземной части культивируемых представителей семейства Lаmiaceae / М.И. Шанайда, С.М. Марчишин // Вестник Южно-Казах. гос. фармац. академии. – 2016. - №1. - С. 23-26.
 5.    Шанайда М.І. Морфолого-анатомічна будова трави Satureja hortensis L./ М.І. Шанайда, Л.М. Сіра,  A.O. Мінаєва // ScienceRise. – 2016. – 4 (21). – С. 30-37.
 6. Турчин М. В. Амінокислотний та елементний склад кріоліофілізованої рогівки свині/ М. В. Турчин, В. В. Бігуняк, С. С. Козачок // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – С. 60-63.
 7. Shostak L. G. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M. Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(5). – P. 424-432.
 8.  Шанайда М.І. Мікроскопічний аналіз трави Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) /М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – 2016. - № 5. – С. 76-85.
 9.  Шанайда М.І. Макро- та мікроскопічні ознаки  трави  васильків американських ( Ocimum a meri c anum  L .): інформ. лист / М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер. - К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. - 2016. – 8 с. 
 10. Шанайда М.І. Морфолого-анатомічна будова трави Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth / М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, A.O. Мінаєва // Фітотерапія. Часопис. – 2016. - № 4. – С. 30-37.
 11.  Савич А.О. Дослідження гепатопротекторного впливу збору антидіабетичного на гістологічний стан печінки щурів зі стрептозотоцин-нікотинамід-індукованим цукровим діабетом 2 типу / А.О. Савич, С.М. Марчишин, Ю.Б. Лар’яновська // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» - 2016. – № 4 (4). – С. 36-42.

 12. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічне дослідження чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.) / С.М.  Марчишин, Л.В. Гусак, Л.М. Сіра // Фармацевтичний журнал. – 2016. - № 3-4. – С. 61-6

 13. Шостак Л.Г. Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, М.І. Луканюк //  Український біофармацевтичний журнал. – 2016. - № 2 (43). – С. 65-70.

 14. Гістологічне дослідження впливу збору антидіабетичного на тканини підшлункової залози щурів із цукровим діабетом, індукованим введенням дексаметазону / А.О. Савич, С.М. Марчишин, Н.М. Островський, Ю.Б. Лар’яновська // Фармацевтичний журнал. – 2016. - № 5. – С. 92-100.

 15.  Дослідження фенольних сполук хризантеми багаторічної (Chrysanthemum× Hortorum Bailey) / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, О.В. Полонець, М.С. Гарник // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 4.  

 16. Дорошенко О.Г. Фітохімічне дослідження збору діуретичного / О.Г. Дорошенко, С.М. Марчишин // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 3 (68). – С. 50-53.

 17.   Марчишин С.М. Дослідження кислот гідроксикоричних трави чистецю Зібольда / С.М. Марчишин, Л.В. Гусак, Т.С. Бердей // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 3 (68). – С. 13-16.

 18. Марчишин С.М. Визначення якісного складу та кількісного вмісту кислот гідроксикоричних у тирличу хрещатого траві (Gentiana cruciata L.) / С.М.  Марчишин, Л.І. Стойко, І.С. Дахим // Фармацевтичний журнал. – 2016. - № 3-4. – С. 76-81.

      Тези

 1. Козачок С.С. Амінокислотний склад трави остудників голого (Herniaria glabra L.) та багатошлюбного (Herniaria polygama J.Gay) / С.С. Козачок, С.М. Марчишин // матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України – Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи, 13-16 вересня, 2016, Харків. – Харків, 2016. – C. 9.
 2. Гусак Л.В. Вміст дубильних речовин у траві та коренебульбах чистецю Зібольда / Гусак Л.В., Васькова Л. О., Демидяк О.Л., Марчишин С.М. // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 93-94.
 3.  Дахим І.С. Дослідження гідроксикоричних кислот дягелю лікарського листків та кореневищ з коренями / Дахим І. С., Гусак Л. В., Алхаліл Аммар // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 95-96.
 4.     Кернична І.З. Кількісне визначення вмісту флавоноїдів у листках Lactuca sativa/  Кернична І.З., Бурма М.Г. // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 124-125.
 5.   Мілян І.І. Визначення вмісту амінокислот у траві вероніки лежачої, вероніки дібровної та вероніки лікарської / Мілян І.І., Омар Ессад // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 179-18.
 6. Шанайда М.І  ВЕРХ-аналіз кумаринів у траві представників підродини Nepetoideae родини Lamiaceae Juss. / М.І.Шанайда // Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»  (Харків, 21-23 березня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 264-265.
 7.  Kozachok S.S. The content of the ascorbic acid in the antiallergic herbal composition determined by the different methods / Kozachok S.S., Osamah Alnuaimi, Ghanim Aiman // Матеріали II Міжнар. науково-практ. internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 12-14.
 8.  Гусак Л. Вміст амінокислот у траві чистецю Зібольда / Гусак Л., Григоренко І. // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 336.
 9.    Зарічанська О. Хімічний склад квіток і визначення гострої токсичності густих екстрактів квіток рослин роду лілійник (Hemerocallis  L.) / Зарічанська О., Мельникович Н., Аль Лавнді А. // Матеріали ХX Міжнародного мед. конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.337.
 10.   Alkhalil A. Determination of organic acids in Angelica archangelica L. / Alkhalil A., Dakhym I., Husak L., Potishnii  I.  // Матеріали ХX Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 351.  
 11. Essad O. Phytochemical analysis of Veronica officinalis herb / Essad O., Dakhym I., Milyan I. // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 352.
 12.  Kozachok S. Determination of coumarins of Herniaria polygama J.Gay / Kozachok S., Ghanim A., Hutsuliak A.  // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 352.
 13. Кернична І.З. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у траві лободи білої / Кернична І.З., Яремчук О.З., Коженьовська М.В. // Матеріали IV Всеукр. науково-практ. конф. з міжнародною участю „Хімія природних сполук" (21-22 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.27-28.
 14.    Козачок С.С. Жирнокислотний профіль остудника голого (Herniaria glabra L.) та багатошлюбного  (Herniaria polygama L.) / С.С. Козачок, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 29-30.
 15.   Марчишин С.М. Дослідження ефірних олій трави чорнобривців золотистих (Tagetes lucida Cav.) / С.М. Марчишин, Б.Б. Данилюк, Г.Р. Козир // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 36-37.
 16.   Марчишин С.М. Дослідження кумаринів сировини рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.) / С.М. Марчишин, О.В. Зарічанська, М.С. Гарник // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 37.
 17. Мілян І.І. Визначення вмісту летких сполук у траві рослин роду Вероніка / І.І. Мілян, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 37-38.
 18.  Олещук О.М. Вміст жирних кислот і пігментів у ліпофільному екстракті трави хамерію вузьколистого / О.М. Олещук, Г.І. Островська, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 39-40.
 19. Панасюк Е.А. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві та підземних органах бедринцю ломикаменевого / Е.А. Панасюк, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 42-43.
 20. Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового та дягеля лікарського / І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 47-48.
 21. Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64.
 22. 66.           Дорошенко О.Г. Ренальні ефекти та нефропротекторна активність оригінального фітозбору / О.Г. Дорошенко, С.М. Марчишин, О.О. Койро // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 76-77.
 23. Савич А.О. Визначення параметрів гострої токсичності антидіабетичного збору / А.О. Савич, С.М. Марчишин, О.Ю. Кошова, М.І. Луканюк //  Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 101-102
 24. Шанайда М.І. Фенольні сполуки трави Ocimum americanum L. / М.І. Шанайда // Матер. IV Всеукраїнської науково-практ. конф. з міжнародною участю „Хімія природних сполук" (Тернопіль, 21-22.04.2016 р). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 61-62.
 25. Berdey T. Chemical composition of three Marigold species (Tagetes sp.) /T. BerdeyS. Marchyshyn// Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 60.
 26. Dakhym I. Polysaccharides in Bellis perennis L. / I. Dakhym, S. Marchyshyn //Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 71.
 27. Shanaida M. Chromatographic analysis of primary metabolites in aerial part of Ocimum americanum L. / M. Shanaida, I. Kernychna, Yu. Shanaida //Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 152.
 28. Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового і дягеля лікарського  І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим // Хімія природних сполук : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 21–22 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 47.
 29. Kozachok S. Oleanane type saponins from Herniaria polygama J.Gay / Kozachok S., Haddad M., Marti G., Fabre N., Vansteelandt M., Marchyshyn S. // 10th International symposium on chromatography of natural products, 6-9 June, 2016, Lublin. – Lublin, 2016. – P. 119.
 30. Sinichenko A. Determination of flavonoids in flowers of herbs from Primula genus by hplc method / Sinichenko A., Shostak L., Marchyshyn S., Kozachok S. // 10th International symposium on chromatography of natural products, 6-9 June, 2016, Lublin. – Lublin, 2016. – P. 15                                    Методичні рекомендації, патенти та інформаційні листи за 2012-2015 роки

1. Пат. № 107965 Україна, МПК  (2016.01)        А61К 36/28, А69/08 А61Р 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції із трави вероніки лікарської / Марчишин С.М., Мілян І.І., Козир Г.Р., Рудник А.М., Ковальова Є.О., Штриголь А.Ю.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Мілян І.І., Козир Г.Р., Рудник А.М., Ковальова Є.О., Штриголь А.Ю. - u2016 00140; заявл. 04.01.2016; опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.

2. Пат. № 109917 Україна, МПК  (2016.01)        В01D 11/00 А61К 36/00, А61К 9/08 А61К 125/00 А61Р 3/10. Спосіб отримання рослинної субстанції з гіпоглікемічною дією / Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Волощук Н.І., Козир Г.Р., Рудник А.М.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Волощук Н.І., Козир Г.Р., Рудник А.М  - u2016 04032; заявл. 13.04.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.

3.  Пат. № 109891 Україна, МПК  (2016.01)        А23F 3/34 А61К 36/52, А61К 36/533 А61К 36/704 А61К 36/73 А61Р 13/10. Збір лікарських рослин з діуретичною і нефропротекторною дією / Марчишин С.М., Дорошенко О.Г., Козир Г.Р., Койро О.О., Чорна Н.С.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Дорошенко О.Г., Козир Г.Р., Койро О.О., Чорна Н.С. - u2016 03360; заявл. 31.03.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.

4.   Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.):  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, О.В. Зарічанська. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – 37 с.

5.  Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин роду Вероніка:  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, І.І. Мілян. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – 35 с.

6. Макро- і мікроскопічні ознаки первоцвіту весняного (Primula veris L.): інформ. лист / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, М.І. Луканюк, Л.Г. Шостак . – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № -2016. – 3 с.


Список наукових публікацій за 2015 рік

Статті

1.     Марчишин С.М. Дослідження впливу оригінальних фітозасобів на видільну функцію нирок в експерименті / С.М. Марчишин, О.Г. Дорошенко, О.О. Койро, Н.С. Чорна // Фітотерапія. Часопис. – 2015. - № 1. – С. 76-79.

2.     Марчишин С.М. Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного / С.М. Марчишин, Л.І. Стойко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 1 (36). – С. 65-68.

3.     Шанайда М.І.  Вивчення якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у траві представників підродини Nepetoideae  родини Lamiaceae / М.І. Шанайда // Фарм. журнал. – 2015. – № 4. – С. 71-76.

4.     Шанайда М.І. Визначення якісного складу та кількісного вмісту вуглеводів у траві представників родини Lamiaceae Juss. / М.І. Шанайда  // Фармацевтичний часопис.  – 2015. - № 4. – С. 13–18.

5.     Шанайда М.І. Антимікробна активність ефірних олій культивованих представників родини Lamiaceae Juss. / М.І. Шанайда, О.В. Покришко // Annals of Mechnikov Institute.- 2015.-  № 4 – С. 66-69.

6.     Кернична І.З. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) / І.З.  Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків  // Медична та  клінічна хімія. – 2015. – № 4. - С. 84-86.

7.     Марчишин С.М. Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного / С.М. Марчишин, Л.І. Стойко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 1 (36). – С. 65-68.


8.     Марчишин С.М. Вміст амінокислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida var. «stella de oro») / С.М. Марчишин, О. В. Зарічанська // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 1 (33). – С. 11-13.

9.     Марчишин С.М. Вивчення фармакологічної активності нового рослинного збору з антидіабетичною дією / С.М. Марчишин, О.М. Олещук, А.О. Савич // Фітотерапія. Часопис. – 2015. - № 2. – С. 35-39.


10.     Марчишин С.М. Вміст карбонових кислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого і лілійника гібридного / С.М. Марчишин,  С.С. Козачок, О.В. Зарічанська // Фармацевтичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 53-58.

11.     Марчишин С.М. Леткі сполуки стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) / С.М. Марчишин,  С.С. Козачок, Н.А. Гудзь // Фармацевтичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 58-63.

12.    Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лежачої (Veronica prostrate L.) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, І.І. Мілян // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 3 (38). – С. 78-82.

13.      Стойко Л.И. Исследование жирнокислотного состава травы золототысячника обыкновенного и травы чистець Зибольда / Л.И. Стойко, Л.В. Гусак, С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. – 2015. – № 2. – Режим доступа :   http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=195

14.  Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertner) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Р.Ю. Басараба, І.С. Дахим // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 6 (41). – С. 45-52.

15.   Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // Науковий журнал «ScienceRise», фарм. науки. – 2015. - № 10/4(15). – С. 31-36.

16.   Марчишин С.М. Визначення якісного складу і кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.) С.М. Марчишин, О.В. Зарічанська, Т.О. Щербакова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 2,3 (23). – С. 101-103.

17.    Марчишин С.М. Дослідження флавоноїдів первоцвіту весняного (Primula veris L.) / С.М. Марчишин, Л.Г. Шостак, М.І. Луканюк, І.М. Тимченко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 2,3 (23). – С. 104-106.

18.      Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лікарської (Veronica officinalis L.) / С.М. Марчишин, І.І. Мілян, Л.М. Сіра // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 3 (35). – С. 5-9.


19.   Мілян І.І. Фенологічні спостереження за розвитком вероніки лікарської / І.І. Мілян, М.В. Мельник, С.М. Марчишин, С.Ю. Чолач // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 4 (36). – С. 11-14.


20.  Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // Науковий журнал «ScienceRise» - 2015. – № 10/4(15). – С. 31-36.  

21.  Шостак Л.Г. Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк // Медична та клінічна хімія. – 2015. – т. 17, № 4 (65). – С. 47-53.

22.   Марчишин С.М. Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської / С.М. Марчишин, Т.Я. Ярошенко, І.І. Мілян, С.С. Наконечна // Медична та клінічна хімія. – 2015. – т. 17, № 4 (65). – С. 96-100.

23.Шанайда М.І.  Амінокислотний склад надземної частини представників родини Lamiaceae Juss./ М.І.Шанайда // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 82–87.

 Тези

 1.   Марчишин С.М. Вивчення вільних цукрів первоцвіту весняного / С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті: мат. науково-практ. конф., присвяченої 75-річчю ТНПУ імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету (Тернопіль, 16-18 квітня 2015 р.) – Тернопіль: Видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 51-52.
 2. Marchyshyn S.Tannins of perennial garden chrisantemum / S. Marchyshyn, O. Demydiak, O. Polonets // Plant  the source of research material. Lublin. 21-23.10.2015. – Lublin, 2015. – P. 154.Керничная И.З. Использование некоторых видов семейства Chenopodiaceae в медицине / И.З. Керничная, А.О. Мулык // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международным участием. Самаркандский государственный медицинский институт республики узбекистан  //  Использование некоторых видов семейства Chenopodiaceae в медицине. – Т.1, 2015.– С. 158-159.
 3.  Кернична І. Перспективи використання салату посівного (Lactuca sativa) в медичній практиці / І. Кернична, М. Бурма // Матеріали  ХІХміжнародного медичного конгресу  студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Т.: «Укрмедкнига»., 2015 – С. 341.
 4. Кернична І., Культивовані види родини Лободові / І. Кернична, А. Мулик // Матеріали  ХІХ міжнародного медичного конгресу  студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Т.: «Укрмедкнига», 2015. – С. 353.
 5. Кернична І.З. Фітохімічне дослідження трави лободи білої. / І.З. Кернична // Матеріали  підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини (присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). –  Т.: «Укрмедкнига», 2015. – С. 195.
 6. Шанайда М.І. Вплив ефірних олій представників родини Lamiaceae Juss. на мікроорганізми в умовах in vitro / Шанайда М.І., Покришко О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної  медицини (17 червня 2015 р., М. Тернопіль). - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 225-227.
 7.  Korablova O. Composition of elements and essential oils in plants Monarda L. genus and Salvia L. genus under condition of the Ukrainian forest-steppe zone / Korablova O., Rys M., Frolova N., Shanayda M., Semenchenko O. // Proceedings of scientific works of the international network AgroBioNet «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality» (Slovakia). Part I. – Nitra, 2015. – P. 371-374.
 8.  Zarichanska O. Determination of inulin and free fructose content in modified roots of Hemerocallis species / O. Zarichanska, S. Marchyshyn, T. Yuschenko // Plantthe source of research material. Lublin. 21-23.10.2015. – Lublin, 2015. – P. 224.
 9.   Marchyshyn S. Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydiak, H. Kozyr, T. Berdei, I. Dakhym, O. Polonets // Natural volaties &essential oils: 46-th international symposium on essential oils, 13-16 September, 2015. – 2015. – Vol. 2, issue 3. – P. 104.
 10. Mykhaliuk O.  Investigation of essential oils of Schizandra chinensis Baill. / O. Mykhaliuk, S. Marchyshyn // Natural volaties &essential oils: 46-th international symposium on essential oils, 13-16 September, 2015. – 2015. – Vol. 2, issue 3. – P. 110.
 11.  Zarichanska O. Investigation of the volatile oil in modified roots, flowers and leaves of Hemerocallis species / O. Zarichanska, S. Marchyshyn, M. Garnyk // Natural volaties &essential oils: 46-th international symposium on essential oils, 13-16 September, 2015. – 2015. – Vol. 2, issue 3. – P. 152.
 12. Марчишин С.М. Визначення вмісту цукрів у листках і кореневих бульбах якону (Polymnia sonchifolius Poepp& ENDL.) / С.М. Марчишин, Н.А. Гудзь, А.В. Дащенко, Т.О. Атаманчук, Л.Т. Міщенко // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: Матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих вчених (Березоточа, 4-5 червня 2015 року). – Березоточа, 2015. – С. 101-107.
 13.  Мищенко Л.Т. Фенольные соединения травы и клубеньков чистеца Зибольда (стахиса) (Stachys sieboldii Miq.) украинской интродукции / Л.Т. Мищенко, А.В. Дащенко, С.М. Марчишин, Л.В. Гусак // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: Матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих вчених (Березоточа, 4-5 червня 2015 року). – Березоточа, 2015. – С. 127-131.

 Методичні рекомендації, патенти та інформаційні листи

1. Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки листків деяких видів рослин родини Липові:  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, М.І. Луканюк. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2012. – 08.12/105.12. – 27 с.

2. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження любистку лікарського:  метод. рекомендації / Н.В. Челін, С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2012. – 08.12/105.12. – 26 с.

3. Макро- і мікроскопічні ознаки і хімічний склад трави рослин роду Чорнобривці:  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, Т.С. Бердей, О.Л. Демидяк. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – 32 с.

4. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження розхідника звичайного:  метод. рекомендації (116.13/256.13) / С.М. Марчишин, М.С. Гарник. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – 24 с.

5.  Марчишин С.М. Макро- і мікроскопічні ознаки трави красолі великої (Tropaeolum majus L.): інформ. лист / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, О.О. Баєв. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2012. – № 36-2012. – 3 с.

6. Метод профілактики і лікування алергічних захворювань : інформ. лист / C. М. Марчишин, С. С. Козачок. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2013. – № 211-2013. – 5 с.

7.  Марчишин С.М. Іноваційні перспективи використання густого екстракту фіалки триколірної в протизапальній терапії: інформ. лист / С.М. Марчишин, С.С. Наконечна. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2014. – № 320-2013. – 3 с.

8. Дахим І. С. Макро- і мікроскопічні ознаки трави стокроток багаторічних (Bellis perennis L.): інформ. лист / І. С. Дахим, С. М. Марчишин. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2014. – № 137.- 2014. – 4 с.


 

Comments