Кернична

         1. Кернична І.З. Калина звичайна – перспектива вивчення та застосування / І.З. Кернична, Л.С. Фіра // Медична хімія. – 2005. – № 1. – С. 104–107.

         2. Кернична І. Порівняльний аналіз вмісту макроелементів різних органів Viburnum opulus / І. Кернична // Матеріали ІХ Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих учених (Тернопіль, 21–22 квітня 2005 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 218.

         3. Кернична І.З. Макро- та мікроелементний склад різних органів калини звичайної / І.З. Кернична, Л.С. Фіра // Медична хімія. – 2005. – № 2. – С. 82-86.

         4. Фіра Л.С. Мікроелементний склад деяких рослин Тернопільської області / І.З. Кернична, Л.С. Фіра П.Г. Лихацький // Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України “Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України” (28-30 вересня 2005 р. м. Харків) / Ред. кол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. –  С. 789-790.

           5. Кернична І.З. Вивчення вмісту деяких антиоксидантних сполук Viburnum opulus L. / І.З. Кернична // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 51–53.

         6. Фіра Л.С. Дослідження вмісту флавоноїдів у лікарській рослинній сировині / [Л.С. Фіра, С.М. Марчишин, І.З. Кернична  і ін.] // Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (6-7 квітня 2006 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С.43.

         7. Кернична І.З. Вільнорадикальне окислення у тварин за умови ураження їх солями важких металів /І.З. Кернична // Тези ІІ-ї Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (21-24 березня 2006 р., м. Львів). – Львів, 2006. – С. 194.

         8. Кернична І.З. Окиснювальні процеси в організмі щурів за ураження солями Zn та Cu в підвищеннх дозах. / І.З. Кернична // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія БІОЛОГІЯ. – Випуск 19, 2006. – С. 29-31.

9. Кернична И.З. Метаболические нарушения в организме крыс при поражении их солями меди и цинка /И.З. Кернична // Материалы научно-практической конференции молодых ученых. – Пущино, 2006. – С. 282.

         10. Кернична І.З. Застосування антиоксидантів та сорбентів для пригнічення окиснювальних процесів в організмі, ураженому солями міді (ІІ) та цинку / І.З. Кернична // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія. – 2007. – №1. – С. 121-126.

         11. Кернична І.З. Процеси перекисного окиснення ліпідів та стан захисних систем організму за умов ураження тварин солями цинку та купруму / І.З. Кернична, Л.С. Фіра // Екологія та ноосферологія. – 2007. – № 1-2. С. 168-170.

12. Фіра Л.С. Вивчення коригуючих властивостей калини звичайної та конюшини лучної за умов отруєння щурів солями важких металів / Л.С. Фіра, І.З. Кернична,  П.Г. Лихацький // Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи : матеріали ювілейної наук.-практ. конф. з міжнар. участю, при-свяч. пам’яті канд. фармац. наук, доц. Борисова М. І. (до 80-річчя з дня на-родж.), м. Харків 26 берез. 2009 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 367 С.

           13. Растягаєва А. Чутливість колекційних штамів Escherichia coli та Staphylococcus aureus до водно-етанольних екстрактів рослин Viburnum opulus /А. Растягаєва, І. Кернична, О. Кучмак// Матеріали XIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-17 квітня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С.307.

         14. Лихацький П.Г. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію /[П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.З Кернична і ін].// // Мед. хімія. – 2011. – № 1. С. 74-77.

         15. Чубка М.Б. Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої /[ М.Б. Чубка, Л.В. Вронська, С.В. Сур, І.З Кернична і ін].// Мед. хімія. – 2011. – № 1. – С. 88-94.

         16. Растягаєва А. Визначення дубильних речовин в листках, плодах та корі Viburnum opulus / А. Растягаєва, І. Кернична // Матеріали XV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (27-29 квітня 2011 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С.364.

         17. Івануса І.Б. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статерозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів / І.Б. Івануса, І.М. Кліщ, І.З. Кернична, Н.А. Василишин // Мед. хімія. – 2011. – № 1. – С. 56-91.

        18. Івануса І.Б. Морфологічні дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при застосуванні ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті / І.Б. Івануса, Т.К. Головата, І.З. Кернична // Вісник наук. досліджень – 2011. – № 2. – С. 130-132.

         19. Шидловська О.С. Визначення аскорбінової кислоти у деяких видів родини Лободових (Chenopodiaceae) / О.С.Шидловська, І.Ю. Поліщук, І.З. Кернична // Тези доповідей 81-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених» (29-30 березня 2012 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2012. – С.224-225.

           20. Растягаєва А. Якісне визначення вмісту гідроксикоричних кислот у листках, корі та плодах калини звичайної / А. Растягаєва, І. Кернична // Матеріали XVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (23-25 квітня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С.277.

         21. Кернична І.З. Ураження тварин солями важких металів та корекція виявлених порушень 10% екстрактом з листків калини звичайної / І.З. Кернична, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» (27–28 квітня 2012 р., Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 123.

          22. Кернична І.З. Корекція метаболічних порушень в організмі щурів за умов ураження їх підвищеними дозами солей важких металів / І.З. Кернична // Наукові записки Тернопільського націон. педуніверситету. Серія: Біологія. – 2012. – №1. – С. 100-104.

         23. Кернична І. Перспективи використання шпинату городнього у медицині / І.З. Кернична, О.С. Шидловська, І.Ю. Поліщук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» (30-31 жовтня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С.24.

         24. Кернична І.З. Вивчення антиоксидантних властивостей екстракту калини звичайної за умов токсичного ураження солями цинку та купруму / І.З. Кернична // Наукові записки Тернопільського націон. педуніверситету. Серія: Біологія. – 2012. – №4. – С. 118-124.

         25. Кернична І.З. Органічні і жирні кислоти листків шпинату городнього / І.З. Кернична // Фарм.часопис. – 2012. – №4. – С. 35-38.

         26. Кернична І. Вміст органічних кислот в траві лободи білої / І. Кернична, О. Линда, І. Поліщук // Матеріали XVІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (22-24 квітня 2013 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С.308.

         27. Nedoshytko Kh. Yu. Ethanol and tetracycline influence on prooxidant and antioxidant system of rat liver / Kh. Yu. Nedoshytko, L. Ya. Fedonyuk, Kernychna I.Z.// Material of conference “Experimental and Clinical Biochemistry. May 23-24, 2013. Lviv-Lublin”.Lviv, 2013. – С.120.

                28. Кернична И.З. Морфологические особенности и перспективы использования мари белой в медицине / И.З. Кернична, А.С. Линда, Полищук И.Ю. // Морфологические особенности и перспективы использования мари белой в медицине. – Новосибирск, 2013. – С. 494 - 495.

         29. Кернична І.З. Кількісне вищначення флавоноїдів у траві лободи білої та листках шпинату городнього  / І. Кернична, О. Линда, І. Поліщук // Матеріали XVІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (28-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.261.

         30. Кернична І.З. Визначення вмісту вітамінів та каротиноїдів у деяких рослин родини Лободових (Chenopodiaceae) / І.З. Кернична, О.С. Линда, І.Ю. Поліщук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (20-21 березня 2014 р., м. Харків). – Харків, 2014. – С.92-93.

         31. Кернична И.З. Биологически активные вещества мари белой и шпината огородного / И.З. Кернична, О.С. Линда, И.Ю. Полищук // Сборник материалов 78-й итоговой студенческой научно-практической конференци с международным участием посвященная 95-летию со дня рождения профессора Ю.М. Лубенского (22-25 апреля 2014 г.). – Красноярск, 2014. – С. 271.

32. Керничная И.З. Использование некоторых видов семейства Chenopodiaceae в медицине / И.З. Керничная, А.О. Мулык // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международным участием. Самаркандский государственный медицинский институт республики узбекистан  //  Использование некоторых видов семейства Chenopodiaceae в медицине. – Т.1, 2015.– С. 158-159.

33. Кернична І. Перспективи використання салату посівного (Lactuca sativa) в медичній практиці / І. Кернична, М. Бурма // Матеріали  ХІХміжнародного медичного конгресу  студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Т.: «Укрмедкнига»., 2015 – С. 341.

34. Кернична І. Культивовані види родини Лободові / І. Кернична, А. Мулик // Матеріали  ХІХ міжнародного медичного конгресу  студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Т.: «Укрмедкнига», 2015. – С. 353.

35. Кернична І.З. Фітохімічне дослідження трави лободи білої. /І.З. Кернична // Матеріали  підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини (присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). –  Т.: «Укрмедкнига», 2015. – С. 195.

         36. Кернична І.З. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) / І.З.  Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків  // Медична та  клінічна хімія. – 2015. – № 4. ­- С. 84-86.

37. Кернична І.З. Кількісне визначення вмісту флавоноїдів у листках Lactuca sativa  /  І.З. Кернична, М. Г. Бурма //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків, 2016. - С. 124 - 125.

39. Кернична І. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у траві лободи білої / І.З. Кернична, О.З. Яремчук, М.В. Коженьовська // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук» (21-22 квітня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 27 - 28.

 40. Marchyshyn S.M. Investigation of the qualitative composition and contents of organic acids in the overground  part of plants Families LamiaceaeAsteraceaeApiaceae and Chenopodiaceae [ S.M., Marchyshyn, M.I  Shana y da, I.Z  Kernychna et al.] // Int . J .of Medicine and Medical Research . -  2016 . -  V . 2, I . 1 . - Р . 19–22. 

41.  Chromatographic analysis of primary metabolites in aerial parts of Ocimum americanum L. / M. Shanaida, I. Kernychna, Y.  Shanaida / Plants pharmacy and nutrition 2-nd Internation Young Scientists Symposium 15-17 September 2016. Wroclaw, Poland, 2016. – 152 с.

        42. Shanaida M., Ivanusa I., Κernychna I. Phytochemical analysis of secondary metabolites of Satureja hortensis L. Int J Pharm Pharm Sci 2017;9(2):315-318.

     43. Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті / М.І. Шанайда, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький, І.З. Кернична //Фармацевтичний часопис. – 2017. - № 2 (42). – С. 92-97.

44.  Shanaida М. Chromatographic analysis of organic acids, amino acids, and sugars in Ocimum americanum L. / M. Shanaida, IKernychnaY. Shanaida // Acta Poloniae Pharmac. - Drug Research. – 2017. - Vol. 74, No. 2. – Р. 729-732.

45. Кернична І. Фенольні сполуки в деяких видів культивованих рослин / І. Кернична, М. Бурма, А. Мулик, М. Коженьовська // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 227.

 

 

 

 

Comments