Шанайда Марія Іванівна

 1. Шанайда М.І. Ботаніко-фармакогностичні аспекти вивчення лікарських рослин родини Lamiaceae Juss. / М.І.Шанайда // Фітотерапія. Часопис. – 2005. – № 2. – С. 50–57.
 2. Шанайда М.І. Елементний склад надземної частини лофанту анісового і змієголовника молдавського / Шанайда М.І., Фіра Л.С., Вовчук О.О., Швидків О.С. // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 2. – С. 62–65.
 3. Шанайда М.І. Перспективи використання лікарських рослин родини  Lamiaceae Juss. в офіцинальній і народній медицині / М.І.Шанайда // Медична хімія. – 2006. – Т. 8, № 1. – С. 84–88.
 4. Шанайда М.І. Фітохімічне дослідження Lophanthus anisatus Adans. та Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae Juss.) / М.І. Шанайда, О.С. Швидків, І.А.Лемішка // Матеріали ХІІ з'їзду українського ботанічного товариства (Одеса, 15–18 травня 2006 р.). Ред. кол.: Ситник К.М. (відп. ред.) та ін. – Одеса, 2006. – С. 515.
 5. Лемішка І. Дослідження ефірної олії гісопа лікарського (Hyssopus officinalis L.)/ Лемішка І., Шанайда М. //  Матеріали X Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих учених (Тернопіль, 11–13 травня 2006 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 229.
 6. Пасемків Ю. Вміст деяких фенольних сполук у надземній частині Satureja hortensis L. (Lamiaceae) / Пасемків Ю., Шанайда М. //  Матеріали XІ Ювілейного міжнар. медичного конгресу студентів і молодих учених, присвяченого 50-річчю заснування ТДМУ (Тернопіль, 10–12 травня 2007 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 269.
 7. Шанайда М.І.. Порівняльний аналіз ефірних олій двох форм Lophanthus anisatus Adans. / Шанайда М.І., Швидків О.С. // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 2 (6). – С. 56–60.
 8. Shanayda M.I. Research of influencing Dracocephalum grandiflorum L. on microorganisms / Shanayda M.I., Pokryshko O.V., Pasemkiv Yu.A. // Тези доповідей Всеукраїнського конгресу ”Сьогодення та майбутнє фармації” (16-19 квітня 2008 р., м. Харків). / Ред. кол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФау, 2008 – С. 107.
 9. Шанайда М.И. Исследование химического состава коры и листьев Salix fragilis L. / Шанайда М.И. // Сборник научных трудов ІІІ Междунар. научной конф. ”Теоретические и прикладные аспекты биохимии и биотехнологии растений” (14-16 мая 2008 г., Минск). – Минск: Изд-й центр БГУ, 2008. – С. 530–532.
 10. Шанайда М.І.. Результати інтродукційних та фітохімічних досліджень видів роду Dracocephalum (D. grandiflorum L. та  D. moldavica L.) в Північному Лісостепу та Західному Поділлі України / Шанайда М.І., Пасемків Ю.А., Корабльова О.А., Рахметов Д.Б. // Інтродукція рослин. – 2008. – № 2. – С. 65-71.
 11. Шанайда М.І. Фітохімічне та мікробіологічне вивчення гісопу лікарського з метою використання у фармації / Шанайда М.І., Лемішка І.А., Лукієнко О.В.  // Медична хімія. – 2008. – 10, № 2. – С.63–66.
 12.  Шуклінова О., Шанайда М. Аналіз елементного складу листів і кори верби попелястої (Salix cinerea L.) // Матер. ХІІ Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (31 березня – 2 квітня 2008 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 231.
 13. Палагнюк М.Фенольні сполуки кори та листків верби козячої (Salix caprea L.) / Палагнюк М.,  Шанайда М. // Матер. ХІІ Міжнар. мед. конгресу студентів та молодих вчених (31 березня – 2 квітня 2008 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 220.
 14. Пасемків Ю.А., Шанайда М.І. Хроматографічне дослідження ефірної олії Dracocephalum grandiflorum L. / Пасемків Ю.А., Шанайда М.І. // Тези доповідей Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених "Молодь – медицині майбутнього" (23-24 квітня 2009 р., м. Одеса). – Одеса: Одеський медуніверситет, 2009. – С. 82–83.
 15. Шанайда М.І. Фітохімічні дослідження кори та листків Salix caprea L. / Шанайда М.І., Палагнюк М.М., Лихацький П.Г.// Фарм. часопис. – 2009. – № 2 (10). – С. 19–22.
 16.  Шуклінова О., Шанайда М. Макро- та мікроскопічний аналіз кори і листків Salix cinerea L. // Матер. ХIV Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2010 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 319.
 17. Шанайда М.І. Хромато-мас-спектрометричний аналіз ефірних олій видів роду Ocimum  L. (Lamiaceae Juss.) // Матеріали VIІ Національного з'їзду фармацевтів України "Фармація України. Погляд у майбутнє" (15–17 вересня 2010 р., м. Харків). У 2-х томах. Т.1 / Ред. кол.: В.П. Черних та ін. –   Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 361.
 18. Пасемків Ю.А. Аналіз пігментного складу трави змієголовника великоквіткового (Dracocephalum grandiflorum L.) / Пасемків Ю.А., Шанайда М.І. // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 57–59.
 19. Шанайда М.І.  Аналіз компонентного складу ефірних олій двох форм Dracocephalum moldavica L. / Шанайда М.І., Пасемків Ю.А., Корабльова О.А. // Медична хімія. – 2010. – № 2 (43). – 118–123.
 20. Шанайда М.І. Фітохімічне дослідження надземної частини Monarda fistulosa L. / М.І.Шанайда // Фарм. журнал. – 2010. – N 5. – С. 89–93.
 21. Шуклінова О.А. Фітохімічний аналіз листків та кориSalix cinerea L. /О.А. Шуклінова, М.І.Шанайда // Тези доп. 71 Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвячена Дню науки "Сучасні аспекти медицини і фармації-2011" (12–13 травня 2011 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2011. – С. 164
 22.  Шанайда М.І. Вивчення біологічної апервичного синтезактивності Monarda fistulosa L. // Тези доп. 71 Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвячена Дню науки "Сучасні аспекти медицини і фармації-2011" (12–13 травня 2011 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2011. – С. 166.
 23. Шанайда М.І. Порівняльний аналіз фенольних сполук деяких видів родини Lamiaceae Juss.// Тез. докл. научно-практ. конф. "Билогически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения", 23–28 мая 2011 г, Новый Свет, Украина. – Киев: Издатель В.С. Мартынюк, 2011. – С. 341.
 24. Шанайда М.І. Хроматографічний аналіз фенольних сполук листків та кори Salix cinerea L. // М.І.Шанайда, О.А. Шуклінова / Фарм. часопис. – 2011. – № 1 (17). – С. 22–24.
 25. Шанайда М.І. Мікроскопічний аналіз надземної частини Lophanthus anisatus Adans. / М.І. Шанайда, С.М. Марчишин  // Матеріали XIII з'їзду українського ботанічного товариства (Львів, 19–23 вересня 2011 р.). Ред. кол.: Ситник К.М. (відп. ред.) та ін. – Львів, 2011. – С. 247.
 26. Шанайда М.І. Виявлення хемотаксономічних маркерів сировини культивованих лікарських рослин родини Lamiaceae Juss. / М.І. Шанайда, С.М. Марчишин  // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5 (24). Тези IV Нац. з'їзду фармакологів України (Київ, 10–12 жовтня 2011 р.). –  Київ, 2011. – С. 347–348.
 27. Марчишин С.М. Амінокислотний склад  трави Dracocephalum grandiflorum L.  / С.М. Марчишин, М.І. Шанайда , Ю.А. Пасемків // Укр. біофарм. журнал. – 2011. – № 4 (15). – С.  50–53.
 28. Марчишин С.М. Пігментний склад надземної частини Monarda fistulosa L. / С.М. Марчишин, М.І. Шанайда  // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2 (9). – С. 31–32.
 29. Шанайда М.І. Порівняльний аналіз компонентного складу ефірних олій видів роду Ocimum L. / М.І. Шанайда // Фарм. журнал. – 2012. – № 4. – С. 99-102.
 30. Шанайда М.І. Фракційне вивчення полісахаридів у надземній частині представників родини Lamiaceae Juss. / М.І. Шанайда // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Хімія природних сполук" (30-31 жовтня 2012 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 51-52.
 31. Кораблева О.А. Биоэкологические особенности видов рода vitex l. в условиях интродукции в Лесостепи Украины / Кораблева О.А. , Рахметов Д.Б., Рысь М.В., Шанайда М.И.  // Матер. ІІ Междунар. научно-методическая конф.  «Экология: проблемы природы и общества», посвященная 105-летию академика Гасана Алиева (Баку, 7-8 ноября 2012 г.) – Баку, 2012. – С. 18.
 32. Коваль А., Шанайда М. Визначення домінуючих компонентів ефірних олій Ocimum basilicum L. // Матер. ХVІ Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (23-25 квітня 2012 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 266.
 33. Шанайда М.І. Жирнокислотний склад представників роду Ocimum L. / М.І. Шанайда, С.М. Марчишин, О.А. Корабльова // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т.15, № 4. – С. 187-189.
 34.   Шанайда М.І. Елементний склад представників родини Lamiaceae Juss. при культивуванні в умовах Західного Поділля / Шанайда М.І., Шанайда В.В. // Матеріали науково-практичної конф. «Довкілля і здоров’я» (27–28 квітня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 185.
 35. Коваль А.І. Вміст органічних кислот в надземній частині Ocimum basilicum та Ocimum basilicum varcitriodorum / Коваль А.І., Шанайда М.І. // Укр. мед. альманах. – 2013. – Т.16, № 1 (додаток). – С. 161.
 36. Шанайда М.И. Анализ содержания органических кислот в надземной части представителей семейства Lamiaceae Juss.// М.И.Шанайда, В.В.Шанайда. // Материалы І Междунар. научной конференции "Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные аспекты" (21-22 мая 2013 г., г. Новосибирск). – Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – С.243-244.
 37. Shanayda M. Determination of essential oil compounds of Monarda fistulosa L. herb / M. Shanayda, S. Marchyshyn // Mather. of 3rd International Conference and Workshop "Plantthe source of research material".  – Poland, Lublin, 16-18. 09.2013. - P.207
 38.  Шанайда М.І. Дослідження амінокислотного складу представників родини Lamiaceae JUSS. / М.І. Шанайда // Матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. "Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань". (11-12 квітня 2013 р., Харків). – Харків: Вид-во "Есен", 2013. – С. 263.
 39. Кораблева О.А. Фитохимические особенности представителей рода Vitex L. в условиях Лесостепи Украины / Кораблева О.А., Рахметов Д.Б., Рысь М.В., Шанайда М.И., Ющишена О.В. Материалы І Междунар. научной конференции "Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные аспекты" (21-22 мая 2013 г., г. Новосибирск). – Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – С.173-175.
 40.  Шанайда М.І. Дослідження ліпофільних сполук у надземній частині представників родини Lamiaceae Juss. // М.І. Шанайда, С.М. Марчишин / Матер. 5-ї наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів (Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р.). – Тернопріль: Укрмедкнига, 2013. – С.65.
 41. Шанайда М.І. Аналіз ліпофільних сполук надземної частини представників родини Lamiaceae Juss. / М.І.Шанайда, С.М.Марчишин // Фармацевтичний часопис.  – 2014. - № 1 (29). – С. 11-14.
 42. Шанайда М.І. Ідентифікація та  аналіз вмісту первинних метаболітів у траві Satureja hortensis L. // Шанайда М.І., Лещик М.В. // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю «Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі» (27-28 березня 2014 р., м. Луганськ). –  Укр. мед. альманах. –  2014. – том 14. № 1. – С. 120.
 43. Шанайда М.І. Вивчення ліпофільних сполук трави представників родини Lamiaceae Juss. / М.І.Шанайда // Матеріали І Міжнар. науково-практичної Internet-конференції «Теоретичні і практичні аспекти дослідження лікарських рослин»  (Харків, 20-21 березня 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 172-173.
 44. Korablova O. Scientific basis of utilization species genus Monarda, Vitex and Salvia in medicine and food industry of  Ukraine / Korablova O., Rys M., Semenchenko O., Yuschishena O., Shanayda M., Frolova N. // “Quality and safety in food production chain” : 6-th Intern. conf., Wroclaw, 26-27 June 2014, Wroclaw, Poland : Proceeding, 2014. – P. 77.
 45. Korablova O. Investigation of composition essential oils species genus Monarda, Vitex and Salvia – medicinal and food plants of Ukraine / Korablova O., Rys M., Semenchenko O., Yuschishena O., Shanayda M., Frolova N., Rakhmetov D. // “Quality and safety in food production chain” : 6-th International conference, Wroclaw, 26-27 June 2014, Poland : Proceeding. Wroclaw, 2014. – P. 78.
 46. Руденька Д.М. Аналіз ефірної олії з насіння Nigella arvensis L. / Д.М. Руденька, М.І. Шанайда // Тези матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 р., м. Тернопіль) // Мед. хімія. – 2014. – 16, № 3 (60). – С. 134.
 47. Марчишин С.М.  Органічні кислоти надземної частини видів роду Оcimum L. / С.М. Марчишин, М.І. Шанайда, А.І. Дуб // Фарм. часопис.  – 2014. - № 4 (32). – С. 13–16.
 48. Шанайда М.І.  Амінокислотний склад надземної частини представників родини Lamiaceae Juss. // Фарм. журнал. – 2015. – № 1. – С. 82–87.
 49. Korablova O. Composition of elements and essential oils in plants Monarda L. genus and Salvia L. genus under condition of the Ukrainian forest-steppe zone / Korablova O., Rys M., Frolova N., Shanayda M., Semenchenko O. // Proceedings of scientific works of the international network AgroBioNet «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality» (Slovakia). Part I. – Nitra, 2015. – P. 371-374.
 50. Шанайда М.І. Вплив ефірних олій представників родини Lamiaceae Juss. на мікроорганізми в умовах in vitro / Шанайда М.І., Покришко О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної  медицини (17 червня 2015 р., М. Тернопіль). - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 225-227.
 51. Shanayda M.I. The results of introductional and phytochemical researches of Ocimum americanum L. under condition of  Western Podillja of Ukraine /Shanayda M.I., Korablova O.A. //Proceedings of scientific works of the international network AgroBioNet «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality» (Slovakia). Part II. – Nitra, 2015. – P. 593-596.
 52. Шанайда М.І.  Вивчення якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у траві представників підродини Nepetoideae  родини Lamiaceae // Фарм. журнал. – 2015. – № 4. – С. 71-76.
 53. Шанайда М.І. Визначення якісного складу та кількісного вмісту вуглеводів у траві представників родини Lamiaceae Juss. // Фарм. часопис.  – 2015. - № 4. – С. 13–18.
 54. Шанайда М.І. Антимікробна активність ефірних олій культивованих представників родини Lamiaceae Juss. / Шанайда М.І., Покришко О.В. // Annals of Mechnikov Institute, N 4, 2015. – Р. 66-69.
 55. Шанайда М.І  ВЕРХ-аналіз кумаринів у траві представників підродини Nepetoideae родини Lamiaceae Juss. / М.І.Шанайда // Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»  (Харків, 21-23 березня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 264-265.
 56. Шанайда М.І. Фенольні сполуки трави Ocimum americanum L. / М.І. Шанайда // Матер. IV Всеукраїнської науково-практ. конф. з міжнародною участю „Хімія природних сполук" (Тернопіль, 21-22.04.2016 р). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 61-62.
 57. Шанайда М.И. Качественный состав и количественное содержание гидроксикоричных кислот в надземной части культивируемых представителей семейства Lаmiaceae / М.И. Шанайда, С.М. Марчишин // Вестник Южно-Казах. гос. фармац. академии. – 2016. - №1. - С. 23-26.
 58. Шанайда М.І. Морфолого-анатомічна будова трави Satureja hortensis L./ М.І. Шанайда, Л.М. Сіра,  A.O. Мінаєва // ScienceRise. – 2016. – 4 (21). – С. 30-37.
 59. Marchyshyn S.M. Investigation of the qualitative composition and contents of organic acids in the overground part of plants Families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae [S.M. Marchyshyn, M.I. Shanayda, I.Z. Kernychna et al.] // Int. J. of Medicine and Med. Research. - 2016. - V2, Iss. 1. - Р. 19–22. 
 60. Shanaida M. Chromatographic analysis of primary metabolites in aerial part of Ocimum americanum L. / M. Shanaida, I. Kernychna, Yu. Shanaida // Abstract of 2ndInternational symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 152.
 61.  Шанайда М.І. Мікроскопічний аналіз трави Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) /М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – 2016. - № 5. – С. 76-85.
 62.  Шанайда М.І. Макро- та мікроскопічні ознаки  трави  васильків американських ( Ocimum americanum  L .): інформ. лист / М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер. - К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. - 2016. – 8 с. 
 63. Шанайда М.І. Морфолого-анатомічна будова трави Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth / М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, A.O. Мінаєва // Фітотерапія. Часопис. – 2016. - № 4. – С. 30-37.
 64.  Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті / М.І. Шанайда, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький, І.З. Кернична //Фармацевтичний часопис. – 2017. - № 2 (42). – С. 92-97.
 65. Шанайда М.І. Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового /М.І. Шанайда, О.М. Олещук // Укр. біофарм. журнал. – 2017. - №4(51). – С.22-26.
 66.  Shanaida М. Chromatographic analysis of organic acids, amino acids, and sugars in Ocimum americanum L. / M. Shanaida, IKernychnaY. Shanaida // Acta Poloniae Pharmac. - Drug Research. – 2017. - Vol. 74, No. 2. – Р. 729-732.
 67. Shanaida MInfluence of Ocimum americanumL. essential oil on open-field behavior in rats / M. Shanaida // Materials of 5th International Conference and Workshop ‘Plant – the source of research material’ (21–24 June 2017, Lublin, Poland). – Lublin, 2017. – P. 133.
Comments