Демидяк Ольга Лютославівна

1.       Гудзь Н.А., Марчишин С.М., Сіра Л.М., Демидяк О.Л. Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley. Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 4 (51). С. 40-45.

2.       Determination of phenolic compounds from Stachys sieboldii MIQ. herb and tubers / Husak L, Dakhym I, Marchyshyn S, Demydyak O, Kyryliv M  // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – 6(9). – Р. 450-453.

3. Марчишин С.М., Гусак Л.В., Демидяк О.Л. Визначення летких сполук чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.). Фітотерапія. Часопис.  2017. № 3. С. 64-67.

4.       Марчишин С.М., Полонець О.В., Гарник М.С., Демидяк О.Л. Елементний склад квіток та листків хризантеми садової багаторічної (Chrysantemum × hortorum Bailey). Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 5 (52). С. 46-49.

5.      Науково-дослідна робота студентів на шляху їх професійного становлення /  Марчишин С.М., Шанайда М.І., Кернична І.З., Демидяк О.Л., Дахим І.С., Бердей Т.С., Козачок С.С., Потішний І.М., Гусак Л.В. // Актуальні питання якості медичної освіти: матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. .  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 143.

6.       Визначення вмісту вільних органічних кислот у квітках та листках різних сортів хризантеми садової багаторічної (Chrysantemum L.) / C. М. Марчишин, О.В. Полонець, М.С. Гарник, О.Л. Демидяк // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня, 2016 р.): у 2 т. Т. 1 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; С.Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 113.

7.       Марчишин С.М. Дослідження елементного складу бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifrage L.) / С.М. Марчишин. Е.А. Панасюк, О.Л. Демидяк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 62.

8.       Дослідження фенольних сполук хризантеми багаторічної (Chrysanthemum× Hortorum Bailey) / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, О.В. Полонець, М.С. Гарник // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 4. 

9. Макро- і мікроскопічні ознаки первоцвіту весняного (Primula veris L.): інформ. лист / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, М.І. Луканюк, Л.Г. Шостак . – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № -2016. 

10.       Полонець О.В. Вміст дубильних речовин у квітках та листках різних сортів хризантеми садової (Chrysantemum L.) / О.В. Полонець, О.Л. Демидяк, М.C. Гарник // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 46.

11.       Стойко Л.И. Исследование жирнокислотного состава травы золототысячника обыкновенного и травы чистеца Зибольда / Л. И. Стойко, Л. В. Гусак, С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. / 2015. ― № 6.

12.       Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // ScienceRise – 2015, № 10/4 (15). – С. 31-36.

13.       Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydyak, H. Kozyr [et al.] // Natural Volatiles & Essential oils: 46th International symposium on essential oils, 13-16.09.2015.: Abstracts. – 2015. – Vol. 2, № 3. – P. 104.

14.       Marchyshyn S., Demydiak O., Polonets O. Tannins of perennial garden Chrisantemum / Svitlana Marchyshyn, Olga Demydiak, Olha Polonets // Plant – the source of research material. Lublin. 20-23.09.2015. – Lublin, 2015. – P. 154.

15.       Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост та ін.] ; за ред.. В. М. Ковальов, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с.

16.       Демидяк О. Л. Дослідження вмісту амінокислот у квітках хризантеми низькорослої (Chrysanthemum x hortorum Baileyl.) / О. Л. Демидяк // Фармацевтичний журнал – 2014. – № 5. – С. 77–82.

17.       Демидяк О. Л. Вміст жирних та органічних кислот у квітках і листках хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum xhortorum Bailey) / О. Л. Демидяк // Фармацевтичний часопис – 2014. – №3 (31). – С. 27–31.

18.       Демидяк О. Л. Амінокислотний склад листків хризантеми низькорослої низькорослої / О. Л. Демидяк // Фармацевтичний часопис – 2014. – №2 (30). – С. 21–25.

19.       Королюк Н. Кількісне визначення флавоноїдів у квітках та листках хризантеми низькорослої сорту Apro / Н. Королюк, М. Луканю, О. Демидяк // ХVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2014. – С. 263.

20.       Демидяк О. Л. Біологічно активні речовини квіток та листків хризантеми низькорослої сорту Apro / О.Л. Демидяк, М.І. Луканю, Н.О. Королюк // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали І Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 20-21 березня 2014). – Х. : Вид-во НфаУ, 2014. – С. 81.

21.       Olga L. Demydiak. Сontent of organic acids in the leaves of plants from Chrysanthemum Genus / Olga L. DemydiakGalyna Kozyr // Plant – the source of research material: 3rd International Conference and Workshop, 16-18.10.2013 year. – Lublin, 2013. – P. 99.

22.       Марчишин С. М. Макро- та мікроскопічні ознаки і хімічний склад трави рослин роду Чорнобривців: інформ. лист / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, О. Л. Демидяк. – Методичні рекомендації, К. 2013. – 32 с

23.       Марчишин C. М. Определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве Tagettes erecta L., Tagettes patula L. и Tagettes tenuifolia Cav. методом ВЭЖХ / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, С. С. Козачок, О. Л. Демыдяк // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. / 2013. ― № 6. ― 6 с. 

24.       Марчишин С.М. Хризантема низькоросла сорту Grandeur - цінна лікарська рослинна сировина / С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів, (27-28 вересня 2013 року: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2013. – С. 49–50.

25.       Демидяк О. Дослідження ефірних олій у квітках і листках хризантеми низькорослої сорту Belgo / О. Демидяк, І. Цимбал // ХVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2013. – С. 303.

26.       Марчишин С.М. Хризантема - цінна лікарська рослина у біологічно активних добавках / С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк, Г. Р. Козир // Функціональні харчові продукти - дієтичні добавки - як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: матеріали ІМіжнародної науково - практичної конференції (11-12 квітня 2013 р.). – Харків, «ЕСЕН» 2013. – С. 165-166.

27.       Козыр Г.Р. Исследование содержания эфирных масел в настойках настурции большой / Г.Р. Козыр, О.Л. Демыдяк, О.О. Баев // Молодые учёные и фармация ХХI века: сб. науч. трудов, 25-26 февраля. – Москва, – 2013. – С. 88-90.

28.       Макро- і мікроскопічні ознаки трави красолі великої (Tropaeolum majus. L) : інформ. лист / С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк, О. О. Баєв. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2013. – № 36-2012. – 5 с.

29.       Пат. 84099 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р37/08 (2006.01). Отримання полісахаридного комплексу з антигістамінною активністю / Марчишин С.М., Луканюк М.І., Демидяк О.Л., Леницька О.Б.; власник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. - № u201304423; заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

30.       Пат. 84100 Україна, МПК А61К 36/00. Отримання фармакологічно активної субстанції з протизапальною активністю / Марчишин С.М., Луканюк М.І., Демидяк О.Л., Яковлєва Л.В.; власник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. - № u201304424; заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

31.       Demydiak O. The content of volatile compounds in the leaves of some king of Chrysanthemum / Olga L. Demydiak // Plant – the source of research material. Lublin. 18-20.10.2012. – Lublin, 2012. – P. 136.

32.       Шостак Л.Г. Дослідження гідроксикоричних кислот первоцвіту весняного / Шостак Л.Г., О. Л. Демидяк // Хімія природних сполук: матеріали. Всеукраїнської науково - практичної конференції (30-31 жовтня 2012 р.). – Тернопіль, «Укрмедкнига» 2012. – С. 52.

33. Марчишин С. М. Фармакогностичне дослідження рослин родини Липові, що зростають у гермаківському дендропарку / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк, О. Л. Демидяк // Довкілля і здоров’я: Всеукраїнська науково-практична конференція, 27-28 квітня 2012 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2012. – С. 139-140.

34.       Іщенко Л. Вміст органічних кислот у надземній частині Tussilago farfara / Л. Іщенко, О. Демидяк // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2012. – С. 265.   

35.       Демидяк О. Дослідження органічних кислот у надземній частині первоцвіту весняного (Primula veris L.) / О. Демидяк, К. Викарчук, Л. Шостак // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2012. – С. 260.

36.       Демидяк О. Вміст каротиноїдів та хлорофілів у листках і квітках первоцвіту весняного / О. Л. Демидяк, К. Ю. Викарчук, А. С. Свігун // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали. Всеукраїнської науково - практичної конференції студентів та молодих вчених (19-20 квітня 2012 р.). – Х.: вид-во НФаУ, 2012. – С. 61.

37.       Демидяк О. Л. Вміст жирних кислот у листках та квітках підбілу звичайного / О. Л. Демидяк, Іщенко Л. В. // Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених: тези доповідей 81-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю (29-30 березня 2012 р.). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 190.

38.       Шостак Л. Г. Комонентний склад ефірної олії первоцвіту весняного (Primula veris L.) / Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк // Фармацевтичний часопис – 2012. – №2 (22). – С. 54–58.

39.       Челін Н.В. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження любистку лікарського: інформ. лист / Н. В. Челін, С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк. – Методичні рекомендації, К. 2012. – 28 с.

40.       Дахим І. С. Вивчення ефірних олій трави дикорослих стокроток багаторічних / І. С. Дахим, О. Л. Демидяк // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково - практичної конференції студентів та молодих вчених (21-22 квітня 2011 р.). – Х.: вид-во НФаУ, 2011. – С. 59.

41.       Дахим І. Амінокислотний склад трави Bellis perennis L. / І. Дахим, О. Демидяк // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2011. – С. 333.

42.       Синицина І. В. Визначення сапонінів у траві айстри новоанглійської та айстри новобельгійської / І. В. Синицина, О. Л. Демидяк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів, (29-30 вересня 2011 року: матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2011. – С. 47–48.

43.       Демидяк О. Л. Жирнокислотний склад ліпофільних фракцій деяких рослин родини Asteraceae / О. Л. Демидяк, Т. С. Бердей, І. С. Дахим // ІV Національний з’їзд Фармакологів України, 10-12 жовтня 2011 року: тези доповідей. – Київ, 2011. – С. 92–93.

44.       Марчишин С.М. Мікроскопічний аналіз трави чорнобривців розлогих (Tagetes patula L.) / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, О. Л. Демидяк // Фармацевтичний часопис – 2011. – №3 (19). – С. 12–18.

45.       Дахим І. Макро- та мікроелементний склад трави Bellis perennis L. / І. Дахим, О. Демидяк // ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2010. – С. 284.

46.       Дахим І. Біологічно активні речовини трави стокроток багаторічних (bellis perennis L.) / І. Дахим, О. Демидяк // Матеріали І наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю, 19-20 травня 2010 р.: збірник наукових статей. – Вінниця, 2010. – С. 128-129

47.       Демидяк О. Аналіз ліпофільної фракції трави стокроток багаторічних (bellis perennis L.) / О. Л. Демидяк, І. С. Дахим, О. Б. Калушка // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П. Черних (голова) та ін. ; Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НфаУ, 2010. – Т.1. – С. 245.

48.       Сіра Л.М. Мікроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних / Л. М. Сіра, І. С. Дахим, О. Л. Демидяк // Фармацевтичний часопис – 2010. – №4 (16). – С. 20–23.Comments